Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Predsjedništvo VSTV-a BiH

Poslovnikom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH/Vijeće) uređena je organizacija i način rada VSTV-a BiH.

Predsjedništvo čine predsjednik, dva potpredsjednika VSTV-a BiH i drugi članovi VSTV-a BiH koji rade u VSTV-u BiH po osnovu punovremenog radnog angažmana.

Predsjedništvo ima sljedeće zadatke i nadležnosti:

 • nadgleda obavljanje svih aktivnosti Sekretarijata. Nadzor se, između ostalog, obavlja kroz redovne sastanke Kolegija, sastanke sa direktorom i zamjenikom direktora i putem redovnih izvještaja Sekretarijata; 
 • prati provođenje odluka Vijeća i vodi računa da Sekretarijat primjenjuje odgovarajuće postupke izvještavanja; 
 • prati provedbu Strategije VSTV-a BiH, vodi računa da Sekretarijat primjenjuje odgovarajuće i redovne postupke izvještavanja Vijeća, te predlaže Vijeću neophodne izmjene Strategije; 
 • analizira prijedlog budžeta VSTV-a BiH i priprema konačni prijedlog kojeg usvaja Vijeće; 
 • odobrava zahtjeve za rebalansom budžeta za projekte koje finansiraju donatori; 
 • prati izvršenje budžeta Vijeća i izvršenje donatorskih sredstava, te vodi računa da Sekretarijat primjenjuje odgovarajuće i redovne postupke izvještavanja Vijeću; 
 • razmatra nacrt Godišnjeg izvještaja VSTV-a BiH i dostavlja nacrt Vijeću na usvajanje;
 • prati radne uslove i unutrašnje radno okruženje u Sekretarijatu i Uredu disciplinskog tužioca i o tome izvještava Vijeće jednom godišnje; 
 • predlaže godišnji plan sjednica Vijeća koji usvaja Vijeće; 
 • usvaja detaljan priručnik za pripremu sjednica Vijeća i izvršenje odluka Vijeća na prijedlog zamjenika direktora;
 • odobrava plan godišnjih odmora za glavnog disciplinskog tužioca, direktora i zamjenika direktora;
 • usvaja plan godišnjih odmora za članove Predsjedništva koji se dostavlja Vijeću;
 • odlučuje o raspoređivanju uredskog prostora u VSTV-u BiH nakon konsultacija sa direktorom, zamjenikom direktora i glavnim disciplinskim tužiocem.
 • Predsjedništvo odlučuje konsenzusom. Ukoliko se konsenzus ne postigne odlučuje VSTV BiH. Članovi Predsjedništva mogu odlučiti da određeni član Predsjedništva bude odgovoran za posebne zadatke koji se nalaze na navedenom spisku dužnosti i nadležnosti.

Takođe, članovi Predsjedništva imaju kolektivnu odgovornost za obavljanje dužnosti i sastaju se da razmotre i odluče o važnim pitanjima.

Predsjedništvo izvještava VSTV BiH pismenim putem o svojim aktivnostima svaka tri mjeseca. Izvještaj priprema šef Kabineta. Pored toga, predsjednik i potpredsjednici podnose izvještaj o njihovim aktivnostima na sjednici Vijeća.Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh