Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Kotor Varoši

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - kancelarijski materijal

27.04.2017.

OSNOVNI SUD KOTOR VAROŠ
BROJ: 073-0-Su-17-000-014
Dana, 27.04.2017. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“ broj: 39/14) i člana 48. Zakona o sudovima RS („Službeni glasnik RS“ broj: 37/12) predsjednik Osnovnog suda u Kotor Varošu, donosi


O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Ugovor za nabavku kancelarijskog materijala Osnovnom sudu u Kotor Varošu, dodjeljuje se  firmi „Primaprom“ d.o.o. Banja Luka, za ponuđenu cijenu u iznosu od 2.073,00 KM bez PDV-a, u skladu sa preporukom Komisije za izbor najpovoljnije ponude, a na temelju kriterija najniže cijene.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak predmetne javne nabavke pokrenut je odlukom o pokretanju postupka broj: 073-0-Su-17-000-014 od 17.01.2017.godine. Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, a obavještenje o nabavci poslano i objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 19.01.2017.godine, broj: 5749-7-1-3-3-3/17.

Komisija za javnu nabavku je blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu pristiglih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kome je utvrđeno slijedeće: da je ukupan broj pristigli ponuda četiri (4) da je blagovremeno zaprimljene četiri (4) ponude, da je broj prihvatljivih ponuda četiri (4) i da je broj neprihvatljivih ponuda nula (0). Ponuda „Primaprom“ d.o.o. Banja Luka iznosi 2.073,00 KM bez PDV-a, ponuda „Grafokomerc“ d.o.o. Banja Luka iznosi 3.119,30 KM bez PDV-a, ponuda „Glas Srpski trgovina“ d.o.o. Banja Luka iznos od 3.304,10 KM bez PDV-a, a ponuda „Progres BL“ d.o.o. Banja Luka iznos od 2.797,10 KM bez PDV-a

Ugovorni organ je dopisom broj: 073-0-Su-17-000-014 od 16.03.2017.godine pozvao ponuđača „Primaprom“ d.o.o. Banja Luka da dostavi pismeno obrazloženje neprirodno niske ponude iz razloga navedenih u članu 66. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“ broj: 39/14) i člana 17. stav 7. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda  („Službeni glasnik BIH“ broj: 90/14), a prema uputama iz rješenja Knacelrije za razmatranje žalbi BiH broj:JN2-02-07-1-72-8/17 od 09.03.2017,godine. Ponuđač „Primaprom“ d.o.o. Banja Luka je podneskom broj:03-05-24.03-2/17 od 24.03.2017.godine dostavio obrazloženje ponude koje je ugovorni organ prihvatio kao osnovano.

Ova odluka će se objaviti na web stranici Suda https://ossud-kotorvaros.pravosudje.ba istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pismenoj formi, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema, na način definisan članom 99. Zakona o javnim nabavkama.

Predsjednik suda
Zdenka Gajanin


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh