Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Kotor Varoši

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - drva

27.04.2017.

OSNOVNI SUD KOTOR VAROŠ
BROJ: 073-0-Su-17-000-064
Dana, 27.04.2017. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“ broj: 39/14) i člana 48. Zakona o sudovima RS („Službeni glasnik RS“ broj: 37/12) predsjednik Osnovnog suda u Kotor Varošu, donosi


O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Ugovor za nabavku Ogreva – drva za grejnu sezonu 2017/2018 godine Osnovnom sudu u Kotor Varošu, dodjeljuje se  firmi „Harmeli“ d.o.o. Banovići, za ponuđenu cijenu u iznosu od 4.250,00 KM bez PDV-a, u skladu sa preporukom Komisije za izbor najpovoljnije ponude, a na temelju kriterija najniže cijene.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak predmetne javne nabavke pokrenut je odlukom o pokretanju postupka broj: 073-0-Su-17-000-064 od 29.03.2017.godine. Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, a obavještenje o nabavci poslano i objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 29.03.2017.godine, broj: 5749-7-1-4-3-4/17.

Komisija za javnu nabavku je blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu pristiglih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kome je utvrđeno slijedeće: da je ukupan broj pristigli ponuda tri (3), da je blagovremeno zaprimljene tri (3) ponuda, da je broj prihvatljivih ponuda tri (3) i da je broj neprihvatljivih ponuda nula (0). Ponuda „Primaprom“ d.o.o. Banja Luka iznosi 9.800,00 KM bez PDV-a, ponuda „Petrović“ d.o.o. Kotor Varoš iznosi 6.250,00 KM bez PDV-a, a ponuda „Harmeli“ d.o.o. iz Banovića iznos od 4.250,00 KM bez PDV-a.

Ugovorni organ je dopisom broj: 073-0-Su-17-000-064 od 12.04.2017.godine pozvao ponuđača „Harmeli“ d.o.o. Banovići da dostavi pismeno obrazloženje neprirodno niske ponude iz razloga navedenih u članu 66. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“ broj: 39/14) i člana 17. stav 7. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda  („Službeni glasnik BIH“ broj: 90/14). Ponuđač „Harmeli“ d.o.o. Banovići je dana 21.04.2017.godine dostavio osnovano obrazloženje ponude, koje je ugovorni organ dostavio ostalim ponuđačima u postupku kao sastavni dio zapisnika.

Ova odluka će se objaviti na web stranici Suda https://ossud-kotorvaros.pravosudje.ba istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pismenoj formi, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema, na način definisan članom 99. Zakona o javnim nabavkama.
   

Predsjednik suda
Zdenka Gajanin


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh