Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Kotor Varoši

Odluka o pokretanju javne nabavke - nabavka ogreva - drva

26.02.2019.

OSNOVNI SUD KOTOR VAROŠ
Broj: 073-0-SU-19-000-058
Dana: 26.02.2019. godine

 

 Na osnovu čl. 48.  Zakona o sudovima RS ( „Sl. Glasnik RS“ 37/12, 44/15 i 100/18)  i na osnovu člana 18. Zakona o javnim nabavkama („Sl. Glasnik BiH“ broj 39/14),  Osnovni sud u Kotor Varošu  donosi


O D L U K U


O pokretanju postupka javne nabavke „NABAVKA OGREVA-DRVA“ u Osnovnom sudu u Kotor Varošu

Član 1.

Za potrebe Osnovnog suda u Kotor Varošu pokreće se postupak nabavke ogreva- drva  putem  konkurentskog zahtjeva u roku od 15 dana od dana donošenja ove odluke.

Član 2.

Javna nabavka iz člana 1. ove odluke utvrđena je Planom javne nabavke broj: 073-0-Su-18-000-217 od 21.12.2018. godine, u skladu sa odredbama člana 17. Zakona.

Član 3.

Procijenjena vrijednost nabavke je 7.000,00 KM, bez uključenog PDV-a.
Sredstva za izvršenje svih ugovornih obaveza, nakon sprovedenog postupka javne nabavke, obezbjeđena su odobrenim Budžetom Osnovnog suda u Kotor Varošu za 2019. godinu, u visini od 7.000, 00 KM.

Član 4.

Komisija za javne nabavke će provesti postupak javne nabavke i predložiti zaključenje ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem na osnovu kriterijuma najniža cijena.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik suda
ZDENKA GAJANIN


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh