• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Kotor Varoši

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - toneri

  23.08.2022.

  OSNOVNI SUD U KOTOR VAROŠU

  BROJ: 073-0-Su-22-000 132

  Dana: 22.08.2022. godine


  Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) i člana 48. Zakona o sudovima RS („Službeni glasnik RS“ broj: 37/12) Predsjednica Osnovnog suda u Kotor Varošu, donosi:

   

  O D L U K U

  o izboru najpovoljinijeg ponuđača


  Član 1.


  Ugovor za nabavku Tonera u Osnovnom sudu u Kotor Varošu za 2022. godinu dodjeljuje se „DEFTER“ d.o.o. Sarajevo, za ponuđenu cijenu 1.198,00 KM bez PDV-a u skladu sa preporukom Komisije za izbor najpovoljnije ponude, a na temelju kriterija najniže cijene.


  Član 2.


  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke , shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.


  O b r a z l o ž e nj e


  Postupak predmetne javne nabavke pokrenut je odlukom o pokretanju postupka broj: 073-0-Su-22-000 132 od 05.07.2022. godine. Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, a obavještenje o nabavci poslano i objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 15.07.2021. godine, broj 5749-7-1-3-3-3/22.


  Komisija za javnu nabavku je dana 09.08.2022. godine blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu pristiglih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kome je utvrđeno sledeće: da je ukupan broj pristiglih ponuda devet (9), da su blagovremeno zaprimljene devet (9) ponuda, da je broj prihvatljivih ponuda devet (9). Ponuda „Veleton“ doo Laktaši iznosi 9.960,00 KM bez PDV-a, „Alf-om“ doo Banja Luka iznosi 8.000,00 KM bez PDV-a, „Inter-Com“ doo Zenica iznosi 7.225,00 KM bez PDV-a, „Defter“ doo  Sarajevo  iznosi 9.486,90 KM bez PDV-a, “Delta PC“ 2.580,63 bez PDV-a, „Mint-Itc“ 8.547,01 KM bez PDV-a, „Infocom “doo iz Banja Luke iznosi 1.483,33 KM bez PDV-a, „Ekoprint“ doo Banja Luka iznosi 9.944,85 KM bez PDV-a; i ponuda „KMC“ doo iz Banja Luke iznosi 8.561,40 KM bez PDV-a.


  Dana 10.08.2022. godine  provedena je e-aukcija, te je prema izvještaju o toku i završetku e- aukcije najpovoljnija ponuda „Defter“ d.o.o Sarajevo i iznosu od  1198,00 KM bez PDV-a, a  na koju se primjenjuje preferencijalni tretman.

  Ova odluka će se objaviti na web stranici Suda http://ossud-kotorvaros.pravosudje.ba/ istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) zakona o javnim nabavkama.


  POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu,u pismenoj formi, najkasnije u roku od 5(pet) dana od dana prijeme, na način definisan članom 99. Zakona o javnim nabavkama.

   

                                                                                                       Predsjednica suda

                                                                                                          Zdenka Gajanin

  Prikazana vijest je na:
  14 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - toneri

  23.08.2022.

  OSNOVNI SUD U KOTOR VAROŠU

  BROJ: 073-0-Su-22-000 132

  Dana: 22.08.2022. godine


  Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) i člana 48. Zakona o sudovima RS („Službeni glasnik RS“ broj: 37/12) Predsjednica Osnovnog suda u Kotor Varošu, donosi:

   

  O D L U K U

  o izboru najpovoljinijeg ponuđača


  Član 1.


  Ugovor za nabavku Tonera u Osnovnom sudu u Kotor Varošu za 2022. godinu dodjeljuje se „DEFTER“ d.o.o. Sarajevo, za ponuđenu cijenu 1.198,00 KM bez PDV-a u skladu sa preporukom Komisije za izbor najpovoljnije ponude, a na temelju kriterija najniže cijene.


  Član 2.


  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke , shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.


  O b r a z l o ž e nj e


  Postupak predmetne javne nabavke pokrenut je odlukom o pokretanju postupka broj: 073-0-Su-22-000 132 od 05.07.2022. godine. Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, a obavještenje o nabavci poslano i objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 15.07.2021. godine, broj 5749-7-1-3-3-3/22.


  Komisija za javnu nabavku je dana 09.08.2022. godine blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu pristiglih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kome je utvrđeno sledeće: da je ukupan broj pristiglih ponuda devet (9), da su blagovremeno zaprimljene devet (9) ponuda, da je broj prihvatljivih ponuda devet (9). Ponuda „Veleton“ doo Laktaši iznosi 9.960,00 KM bez PDV-a, „Alf-om“ doo Banja Luka iznosi 8.000,00 KM bez PDV-a, „Inter-Com“ doo Zenica iznosi 7.225,00 KM bez PDV-a, „Defter“ doo  Sarajevo  iznosi 9.486,90 KM bez PDV-a, “Delta PC“ 2.580,63 bez PDV-a, „Mint-Itc“ 8.547,01 KM bez PDV-a, „Infocom “doo iz Banja Luke iznosi 1.483,33 KM bez PDV-a, „Ekoprint“ doo Banja Luka iznosi 9.944,85 KM bez PDV-a; i ponuda „KMC“ doo iz Banja Luke iznosi 8.561,40 KM bez PDV-a.


  Dana 10.08.2022. godine  provedena je e-aukcija, te je prema izvještaju o toku i završetku e- aukcije najpovoljnija ponuda „Defter“ d.o.o Sarajevo i iznosu od  1198,00 KM bez PDV-a, a  na koju se primjenjuje preferencijalni tretman.

  Ova odluka će se objaviti na web stranici Suda http://ossud-kotorvaros.pravosudje.ba/ istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) zakona o javnim nabavkama.


  POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu,u pismenoj formi, najkasnije u roku od 5(pet) dana od dana prijeme, na način definisan članom 99. Zakona o javnim nabavkama.

   

                                                                                                       Predsjednica suda

                                                                                                          Zdenka Gajanin