Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Kotor Varoši

Odluka o pokretanju javne nabavke - osiguranje

17.10.2018.

OSNOVNI SUD KOTOR VAROŠ
Broj: 073-0-SU-18-000-196
Dana: 17.10.2018. godine

 

 Na osnovu čl. 48. stav 2  Zakona o sudovima RS ( „Sl. Glasnik RS“ 37/12)  i na osnovu člana 18. Zakona o javnim nabavkama („Sl. Glasnik BiH“ broj 39/14),  Osnovni sud u Kotor Varošu  d o n o s i


O D L U K U


O pokretanju postupka javne nabavke „KOLEKTIVNO OSIGURANJE RADNIKA I IMOVINE“ u Osnovnom sudu u Kotor Varošu

Član 1.

Za potrebe Osnovnog suda u Kotor Varošu pokreće se postupak javne nabavke kolektivnog osiguranja radnika, zgrada i opreme Osnovnog suda u Kotor Varošu putem  konkurentskog zahtjeva u roku od 15 dana od dana donošenja ove odluke.

Član 2.

Javna nabavka iz člana 1. ove odluke utvrđena je Planom javne nabavke broj: 073-0-Su-17-000-196 od 15.12.2017. godine, u skladu sa odredbama člana 17. Zakona.

Član 3.

Procijenjena vrijednost nabavke je 2.500,00 KM, bez uključenog PDV-a.
Sredstva za izvršenje svih ugovornih obaveza, nakon sprovedenog postupka javne nabavke, obezbjeđena su odobrenim Budžetom Osnovnog suda u Kotor Varošu za 2018. godinu, u visini od 2.500, 00 KM.

Član 4.

Komisija za javne nabavke će provesti postupak javne nabavke i predložiti zaključenje ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem na osnovu kriterijuma najniža cijena.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

  
Predsjednik suda
ZDENKA GAJANIN


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh