• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Kotor Varoši

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nadležnost suda

  Mjesna nadležnost Osnovnog suda u Kotor Varošu

  Mjesna nadležnost Osnovnog suda u Kotor Varoši su područja opština Kotor Varoš, Čelinac i Kneževo.


  Stvarna nadležnost osnovnih sudova

  Osnovni sud je nadležan:

  U krivičnim predmetima:
  a) da u prvom stepenu sudi:
  - za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda,
  - za krivična djela za koja je posebnim zakonom određena nadležnost osnovnog suda,
  - za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na osnovni sud,
  - u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika;
  b) da postupa tokom istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;
  v) da odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima kad je to zakonom predviđeno;
  g) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke i
  d) da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom.

  U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi:
  a) u svim građanskim sporovima i
  b) u vanparničnom postupku.

  U drugim predmetima:
  a) da sprovodi izvršni postupak, ako zakonom nije drugačije određeno;
  b) da određuje mjere obezbjeđenja ako zakonom nije drugačije određeno;
  v) da rješava u posebnim postupcima, ako zakonom nije drugačije određeno;
  d) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini;
  đ) da vrši poslove međunarodne pravne pomoći, ako zakonom nije određeno da neke od tih poslova vrši okružni sud;
  ž) da vrši druge poslove određene zakonom.

  1274 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1