Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Kotor Varoši

mail print fav manja slovaveca slova

Nadležnost suda

Mjesna nadležnost Osnovnog suda u Kotor Varošu

Mjesna nadležnost Osnovnog suda u Kotor Varoši su područja opština Kotor Varoš, Čelinac i Kneževo.


Stvarna nadležnost osnovnih sudova

Osnovni sud je nadležan:

U krivičnim predmetima:
a) da u prvom stepenu sudi:
- za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda,
- za krivična djela za koja je posebnim zakonom određena nadležnost osnovnog suda,
- za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na osnovni sud,
- u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika;
b) da postupa tokom istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;
v) da odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima kad je to zakonom predviđeno;
g) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke i
d) da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom.

U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi:
a) u svim građanskim sporovima i
b) u vanparničnom postupku.

U drugim predmetima:
a) da sprovodi izvršni postupak, ako zakonom nije drugačije određeno;
b) da određuje mjere obezbjeđenja ako zakonom nije drugačije određeno;
v) da rješava u posebnim postupcima, ako zakonom nije drugačije određeno;
d) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini;
đ) da vrši poslove međunarodne pravne pomoći, ako zakonom nije određeno da neke od tih poslova vrši okružni sud;
ž) da vrši druge poslove određene zakonom.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh