Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Indeks registar informacija pod kontrolom VSTV-a BiH

 

Indeks registar informacija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV-a BiH) sadrži podatke o vrstama informacija pod kontrolom VSTV-a BiH, oblik u kojem su informacije na raspolaganju, kao i podatke o tome gdje se može pristupiti tim informacijama.

Svrha ovog indeks registra je da podnosiocima zahtjeva za slobodan pristup informacijama pomogne u utvrđivanju da li se tražena informacija nalazi pod kontrolom VSTV-a BiH i da pravilno i što preciznije definišu traženu informaciju u svom zahtjevu. Za provjeru raspoloživosti svih drugih informacija koje nisu sadržane u ovom indeksu, podnosilac zahtjeva se može obratiti službeniku za informisanje VSTV-a BiH.

Pristup informacijama

Informacije pod kontrolom VSTV-a BiH dostupne su javnosti, osim onih koje se odnose na povjerljive i tajne podatke, u skladu sa odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH, br. 28/00, 45/06, 102/09, 62/11 i 100/13) i Zakona o zaštiti ličnih podataka (Službeni glasnik BiH, br. 49/06, 76/11 i 89/11).  Način pristupa informacijama detaljno je opisan u Vodiču za pristup informacijama VSTV-a, a ukoliko je potrebno, ovlašteni službenik za informisanje može pružiti dodatno pojašnjenje o načinu pristupa informacijama.

Oblik u kojem su informacije dostupne

Osim ličnim uvidom, tražena informacija se može dati kao kopija originalnog dokumenta ili u vidu posebno sačinjene informacije uz navođenje tačnog izvora podataka navedenih u informaciji.

Mjesto pristupa informacijama

Podnosilac zahtjeva može dobiti informacije o podnesenom zahtjevu, odnosno može pristupiti traženim odobrenim informacijama u prostorijama VSTV-a BiH na adresi:

Kraljice Jelene 88, 71 000 Sarajevo
Telefon: 033 704 604  Fax: 033 707 550
Web:
https://vstv.pravosudje.ba/ 
E-mail: vstvbih@pravosudje.ba,
vstvpress@pravosudje.ba

 

Osnovne organizacione jedinice VSTV-a BiH i vrste informacija

Osnovne organizacione jedinice VSTV-a BiH su:

  • Kabinet Predsjedništva
  • Sekretarijat
  • Ured disciplinskog tužioca

Kabinet Predsjedništva

Informacije kojima raspolaže VSTV BiH posjeduje Kabinet Predsjedništva Vijeća kojemu potrebne informacije dostavlja Sekretarijat Vijeća i Ured disciplinskog tužitelja.

Sekretarijat

Sekretarijat obavlja stručne, finansijske i administrativne poslove VSTV-a BiH. Organizacione jedinice Sekretarijata posjeduju informacije zavisno od svojih nadležnosti i zadataka. Većina navedenih informacija se objavljuje na web stranici VSTV-a BIH dok se ostalim informacijama može pristupiti na način opisan u Vodiču za pristup informacijama.

Organizacione jedinice Sekretarijata posjeduju sljedeće informacije:

1. Odjel za imenovanja

a. imena i broj  imenovanih sudija, uključujući predsjednike sudova,  sudije porotnike i dodatne sudije u sve sudove na državnom, entitetskom, kantonalnom, okružnom, osnovnom i općinskom nivou u Bosni i Hercegovini, uključujući Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine;

b. imena i broj imenovanih glavnih tužilaca, zamjenika glavnih tužilaca i tužilaca u svim tužilaštvima na državnom, entitetskom, kantonalnom i okružnom nivou u Bosni i Hercegovini, uključujući i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine;

c. imena i broj imenovanih stručnih saradnika u općinskim sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine;

d. polna i nacionalna struktura nosilaca pravosudnih funkcija na državnom, entitetskom, kantonalnom, okružnom, općinskom i osnovnom nivou.

e. informacije o javnim konkursima za upražnjena mjesta u sudovima i tužilaštvima i broju aplikanata koji su se prijavili na pojedine konkurse;

f. informacije o izrečenim disciplinskim mjerama (konačne odluke);

2. Odjel za pravna pitanja

a. informacije o sjednicama VSTV-a BiH;

b. informacije o odlukama VSTV-a BiH  i njihovom izvršenju;

c. informacije o inicijativama i mišljenjima VSTV-a BiH u vezi sa zakonskim i podzakonskim propisima iz oblast pravosuđa;

d. informacije o internim aktima i propisima koje donosi VSTV BiH

3.  Odjel za pravosudne budžete i donatorska sredstva

a. podatke o usvojenim budžetima  sudova i tužilaštava;

b. podatke iz finansijskih izvještaja sudova i tužilaštava;

c. lične finansijske izvještaje sudija i tužilaca;

d. podatke o radno-pravnom statusu i primanjima administrativno-tehničkog osoblja u sudovima i tužilaštvima.

4. Odjel informaciono-komunikacijske tehnologije

a. informacije o projektima koji se tiču upotrebe informaciono-komunikacijske tehnologije u sudovima i tužiteljstvima u Bosni i Hercegovini;

b. po odobrenju Predsjedništva VSTV-a, podatke o broju registriranih predmeta u sustavu za automatsko upravljanje predmetima (u daljnjem tekstu CMS);

c. podatke o broju korisnika pravosudnog informacijskog sustava;

d. podatke o stanju IT opreme u sudovima, tužiteljstvima i VSTV-u BiH;

e. podatke o pravosudnoj mreži za prijenos podataka;

f. podatke o razvoju i funkcionalnostima CMS-a;

g. podatke o razvoju i funkcionalnostima pravosudnog Web portala;

h. podatke o strukturi podrške korisnicima pravosudnog informacijskog sustava.

5. Odjel za administraciju i kadrovsku politiku

a. podatke o broju uposlenih, stručnoj spremi, radnom iskustvu i nacionalnoj strukturi državnih službenika i uposlenika;

b. normativne akte vezane za radne odnose, plate, sistematizaciju i unutrašnju organizaciju;

c. podatke o stručnom obrazovanju i usavršavanju državnih službenika i uposlenika;

d. podatke iz konkursnih procedura (aplikacijski materijali, pismeni radovi, izvještaji, zapisnici i ocjene komisija);

e. podatke iz kancelarijskog poslovanja (djelovodnik predmeta i akata, lista registraturne građe, arhiva, podatke o ulaznoj i izlaznoj pošti);

f. podatke o vozilima kojima raspolaže institucija, o utrošku goriva i servisima;

g. podatke o nabavci i izdavanju kancelarijskog materijala i opreme;

h. evidencije o prisustvu uposlenika na radnom mjestu (zahtjevi za odsustvo, mjesečne evidencije i evidencije o prisustvu registrovane uz pomoć magnetnih kartica);

6. Odjel za finansije i računovodstvo

a. informacije o finansijsko-materijalnom poslovanju (plate, naknade, ugovori, fakture, otpremnice, operativno-finansijski planovi, tenderska dokumenta);

b. finansijske izvještaje i podatke o budžetu i izvršenju budžeta VSTV-a BiH;

c. finansijske izvještaje, podatke o budžetu i izvršenju budžeta projekata i ugovore o projektima VSTV-a BiH sa donatorima, relevantne memorandume o razumijevanju, sporazume i sl.

7. Odjel za pravosudnu upravu

a. statističke podatke o radu svih sudova i tužilaštava u BiH;

b. podatke o upravljanju sudovima i tužilaštvima; 

8. Centar za sudsku dokumentaciju

1. informacije o sudskim presudama sadržanim u bazi sudskih odluka;
2. informacije o sadržajima web stranice CSD-a ;
3. informacije o radu entitetskih centara za edukaciju sudija i tužilaca;

9. Odjel za europske integracije i strateško planiranje

1. Strateški plan VSTV-a BiH i pripadajući Plan implementacije; izvještaji o provedbi Strateškog plana (na kvartalnoj osnovi);
2. godišnji Plan rada Sekretarijata VSTV-a BiH; izvještaji o realizaciji Plana rada (na mjesečnoj i godišnjoj osnovi);
3. izvještaji EK o napretku BiH u procesu europskih integracija;

Ured disciplinskog tužioca

Ured disciplinskog tužioca (u daljem tekstu “UDT”) vrši dužnost tužioca u vezi sa navodima koji se tiču  povreda dužnosti sudije ili tužioca. Određeni broj dole navedenih informacija se može naći i na web stranici VSTV-a BiH dok je pristup ostalim omogućen na način opisan u Vodiču za pristup informacijama.

1. podaci o broju pritužbi podnesenih protiv sudija, tužilaca i stručnih saradnika;
2. podaci o podnesenim disciplinskim tužbama protiv sudija, tužilaca i stručnih saradnika;
3. podaci o sporazumima o zajedničkoj saglasnosti o utvrđivanju disciplinske odgovornosti potpisani sa sudijama, tužiocima i stručnim saradnicima;
4. podaci o podnesenim zahtjevima UDT-a za privremeno udaljenje od vršenja dužnosti sudija, tužilaca i stručnih saradnika;
5. podaci o podnesenim žalbama UDT-a protiv odluka disciplinskih komisija.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh