Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Kotor Varoši

mail print fav manja slovaveca slova

Prijem u radni odnos

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Kotor Varoši utvrđena su radna mjesta, opis radnih mjesta, broj radnika koji je potreban za izvršenje poslova, stručna sprema kao i drugi uslovi koje radnici moraju da ispunjavaju.
Zavisno od potrebe posla, Predsjednik suda može raspisati konkurs ili javni oglas radi zasnivanja radnog odnosa u sudu na određeno ili neodređeno vrijeme.
Potrebe za određenim radnicima prijavljuju se zajedno sa raspisanim konkursom ili javnim oglasom Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske. Raspisani konkurs ili javni oglas objavljuje se javno putem dnevnog lista “Glas Srpske”.
Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa za radnike propisani su u članu 51. Zakonom o administartivnoj službi u upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 16/02,62,02,38/03,42/04 i 20/07), koji se primjenjuje i na radnike suda shodno članu 55. Zakona o sudovima Republike Srpske, ako zakonom nije drugačije određeno.

Opšti uslovi za kandidata su:
- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine i da ima prebivalište u Republici Srpskoj,
- da je stariji od 18 godina,
- da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
- da je po svojim radnim i ljudskim kvalitetima dostojan ugleda državnog službenika,
- da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu,
- da ispunjava druge uslove utvrđene zakonom, drugim propisima ili aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u sudu.
Pored ovih uslova potrebno je da kandidat ispunjava i posebne uslove:
- odgovarajuća školska sprema,
- odgovarajuće radno iskustvo,
- položen pravosudni ili stručni ispit.

Sve molbe za prijem u radni odnos predaju se u prijemnu kancelariju Osnovnog suda u Kotor Varoši (kancelarija broj 4), ili putem pošte:

Adresa:
Osnovni sud u Kotor Varoši
Cara Dušana 25
78220 Kotor Varoš
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh