Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Kotor Varoši

mail print fav manja slovaveca slova

Kako sastaviti testament?

18.11.2009.

Da biste omogućili da Sud brzo i pravilno sastavi sudski testament za Vas, potrebno je da prije dolaska u Sud:

 • ponesete vašu ličnu kartu ili putnu ispravu,
 • napravite zahtjev za sastavljanje sudskog testamenta,
 • uz zahtjev za sastavljanje sudskog testamenta potrebno je: navesti ime i prezime, te adresu, predmet testamenta.

Ukoliko se radi o nekretnini, ponesite dokaz o vlasništvu istih. tj. Posjedovni list ili Zemljišnoknjižni izvadak (koji izdaje Katastar Vaše Opštine), ne srtariji od 6 mjeseci.

Uplatite taksu u iznosu koji će vam odrediti postupajući sudija.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Kako mogu dobiti informacije o predmetu?

18.11.2009.

U prijemnoj kancelariji (broj 4) nalazi se službenik koji ima pristup CMS aplikaciji. Kroz tu aplikaciju se vode svi postupci u Sudu.

Osnovne podatke o predmetu kao što su: "broj predmeta, stranke u predemetu, podnesci u predmetu, zakazano ročište i slično" možete dobiti od službenika. Na istom mjestu možete zatražiti i uvid u predmet, nakon odobrenja sudije omogućiće Vam se uvid u predmet po propisanim pravilima.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Kako pokrenuti ostavinski postupak?

Kada lice koje ima stalno prebivalište na području opština Kotor Varoš, Čelinac i Kneževo umre, Osnovni sud Kotor Varoš utvrđuje ko su nasljednici umrlog, koja imovina sačinjava njegovu zaostavštinu i koja prava iz zaostavštine pripadaju njegovim nasljedicima.

Osnovni sud Kotor Varoš vodi postupak ako je umrli imao prebivalište na području opština Kotor Varoš, Čelinac i Kneževo.

Kako pokreuti postipak
Nakon smrti ostavitelja:

 1. Obratiti se u matičnu službu vaše opštine. Službenik će od Vas tražiti podatke o umrlom, srodnicima, postojanju testamenta te o približnoj vrijednosti imovine koju je umrli ostavio.
 2. Nakon toga matična sližba će sačiniti Smrtovnicu koju treba dostaviti Osnovnom sudu u Kotor Varoši. Uz smrtovnicu je potrebno da dostavite i Izvod iz matične knjige umrlih kao i  dokaze o imovini ostavitelja:
  - ukoliko se radi o nepokretnostima izvadite Posjedovni list ili Zemljišnoknjižni izvadak (u Katastru Vaše opštine), ne stariji od šest mjeseci
  - za vozilo je potrebno priložiti kopiju saobraćajne dozvole
  - za oružje je potrebno priložiti kopiju oružnog lista
  - ukoliko je postojala ušteđevina u banci potrebno je priložiti kopiju štedne knjižisce, certifikate i sl.
  - ukoliko se radi o akcijama potrebno je da u Centralnom registru hartija od vrijednosti (Bana Milosavljevića 6, Banja Luka) izvadite Potvrdu o vlasništvu na akcijama
 3. Sud će nakon toga zakazati ročište na koje će pozvati sve nasljednike i to na adrese date u smrtovnici

Pri dolasku na ročište potrebno je da:

 1. Ponesete ličnu kartu ili putnu ispravu
 2. Ponesete testament umrlog ukoliko postoji
 3. Ponesete dokaze o imovini ostavitelja koji nisu ranije dostavljeni prilikom pokretanja ostavisnkog postupka

U toku postupka:
                                        
Osnovni sud u Kotor Varoši će utvrditi kojim licima pripada pravo na nasljeđe i donijeti rješenje o nasljeđivanju. Po okončanju postupka Sud određuje taksu prema vrijednosti imovine ostavitelja, a nasljednici je plaćaju srazmjerno nasljednom dijelu.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh