Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Kotor Varoši

Konkurs za prijem sudskog volontera - pripravnika

24.12.2020.

OSNOVNI SUD U KOTOR VAROŠU

Broj: 073-0-Su-19-000-227

Dana: 17.12.2020. godine

 

            Na osnovu člana 48. stav 2. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 37/12, 44/15 i 100/17), te člana 11. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Kotor Varošu broj: 73-0-Su-15-000417 od 15.07.2015. godine, Predsjednica Osnovnog suda u Kotor Varošu

o b j a v l j u j e:

 

JAVNI KONKURS

 

Za popunu upražnjenog radnog mjesta bez zasnivanja radnog odnosa u Osnovnom sudu u Kotor Varošu na određeno vrijeme (dvije godine).

 

1. Sudijski pripravnik - volonter – 1 (jedan) izvršilac

 

Opšti uslovi:

  1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
  2. opšta zdravstvena sposobnost,
  3. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova i zadataka u državnom organu,
  4. da se ne vodi krivični postupak.

 

Posebni uslovi:

1.        Pravni fakultet

2.        Poznavanje rada na računaru.

 

Potrebna dokumentacija:

  1. uvjerenje o državljanstvu
  2. izvod iz matične knjige rođenih
  3. uvjerenje da se ne vodi krivični postupak
  4. dokaz o školskoj spremi
  5. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
  6. kraća biografija i kontakt telefon.

 

Dokumenti pod r.b. 1. i 3. ne smiju biti stariji od šest mjeseci.

Dokument pod r.b. 5 će dostaviti kandidati koji uđu u uži izbor.

 

Izbor kandidata za radno mjesto sudijski pripravnik – volonter će se izvršiti nakon obavljenog intervjua sa kandidatima.

 

Konkurs će biti otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

 

Prijave dostaviti neposredno ili putem pošte na adresu Osnovni sud u Kotor Varošu, ulica Cara Dušana broj 87, 78220 Kotor Varoš.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

                                                                                                            PREDSJEDNICA SUDA                                                                                                        ZDENKA GAJANIN

 


Vijest je napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh