Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Kotor Varoši

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - osiguranje

22.09.2017.

OSNOVNI SUD KOTOR VAROŠ
BROJ: 073-0-Su-17-000134
Dana, 22.09.2017. godine


Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“ broj: 39/14) i člana 48. Zakona o sudovima RS („Službeni glasnik RS“ broj: 37/12) predsjednik Osnovnog suda u Kotor Varošu, donosi


O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Ugovor za kolektivno osiguranje radnika, zgrade i opreme Osnovnog suda u Kotor Varošu, dodjeljuje se „ATOS OSIGURANJE“  AD BIJELJINA, za ponuđenu cijenu u iznosu od 384,39 KM, bez PDV-a, u skladu sa preporukom Komisije za izbor najpovoljnije ponude, a na temelju kriterija najniže cijene.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Postupak predmetne javne nabavke pokrenut je odlukom o pokretanju postupka broj: 073-0-Su-17-000134 od 11.09.2017.godine. Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, a obavještenje o nabavci poslano i objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 12.09.2017.godine, broj: 5749-7-2-5/17.

Komisija za javnu nabavku je blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu pristiglih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kome je utvrđeno slijedeće: da je ukupan broj pristigli ponuda pet (5), da je blagovremeno zaprimljeno pet (5) ponuda, da je broj prihvatljivih ponuda pet (5) i da je broj neprihvatljivih ponuda nula (0).Ponuda „Atos“osiguranje iznosi 384,39 KM bez PDV-a, ponuda „Aura“ osiguranje iznosi 845,89 KM bez PDV-a, ponuda „Dunav“ osiguranje iznosi 598,29 KM bez PDV-a, ponuda „Triglav  osiguranje“ iznosi 665,94 KM bez PDV-a, i ponuda „Mikrofin“ osiguranje iznosi 543,76 KM bez PDV-a.

Ova odluka će se objaviti na web stranici Suda https://ossud-kotorvaros.pravosudje.ba istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pismenoj formi, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema, na način definisan članom 99. Zakona o javnim nabavkama.

   
Predsjednik suda
Zdenka Gajanin


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh