Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Kotor Varoši

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - toneri

29.09.2017.

OSNOVNI SUD KOTOR VAROŠ
BROJ: 073-0-Su-17-000-137
Dana, 29.09.2017. godine

 

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“ broj: 39/14) i člana 48. Zakona o sudovima RS („Službeni glasnik RS“ broj: 37/12) predsjednik Osnovnog suda u Kotor Varošu, donosi


O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Ugovor za nabavku tonera Osnovnom sudu u Kotor Varošu, dodjeljuje se  firmi „Grafo-Komerc“ d.o.o. Banja Luka, za ponuđenu cijenu u iznosu od 11.375,30 KM bez PDV-a, u skladu sa preporukom Komisije za izbor najpovoljnije ponude, a na temelju kriterija najniže cijene.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak predmetne javne nabavke pokrenut je odlukom o pokretanju postupka broj: 073-0-Su-17-000-137 od 13.09.2017.godine. Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, a obavještenje o nabavci poslano i objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 13.09.2017.godine, broj: 5749-7-1-6/17.

Komisija za javnu nabavku je blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu pristiglih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kome je utvrđeno slijedeće: da je ukupan broj pristigli ponuda pet (5), da je blagovremeno zaprimljene pet (5) ponuda, da je broj prihvatljivih ponuda pet (5) i da je broj neprihvatljivih ponuda nula (0). Ponuda „ALF-OM“ d.o.o. Banja Luka iznosi 11.854,71 KM bez PDV-a, ponuda „PRIMAPROM“ d.o.o. Kotor Varoš iznosi 14.294,00 KM bez PDV-a, ponuda „BIRO KIP“ d.o.o. iz Banja Luke iznosi 12.459,50 KM bez PDV-a, „EKO PRINT“ doo Banja Luka iznos od 11.835,40 Kmmi ponuda „GRAFO-KOMERC“ doo Banja Luka iznos od 11.375,30 KM.


Ova odluka će se objaviti na web stranici Suda https://ossud-kotorvaros.pravosudje.ba istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pismenoj formi, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema, na način definisan članom 99. Zakona o javnim nabavkama.

Predsjednik suda
Zdenka Gajanin


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh