Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Kotor Varoši

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - ugalj

27.10.2017.

OSNOVNI SUD KOTOR VAROŠ
BROJ: 073-0-Su-17-000-147
Dana, 27.10.2017. godine


Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“ broj: 39/14) i člana 48. Zakona o sudovima RS („Službeni glasnik RS“ broj: 37/12) predsjednik Osnovnog suda u Kotor Varošu, donosi


O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Ugovor za nabavku Ogreva – uglja za grejnu sezonu 2017/2018 godine Osnovnom sudu u Kotor Varošu, dodjeljuje se  firmi „Harmeli“ d.o.o. Banovići, za ponuđenu cijenu u iznosu od 2.670,00 KM bez PDV-a, u skladu sa preporukom Komisije za izbor najpovoljnije ponude, a na temelju kriterija najniže cijene.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.


O b r a z l o ž e nj e

Postupak predmetne javne nabavke pokrenut je odlukom o pokretanju postupka broj: 073-0-Su-17-000-147 od 02.10.2017.godine. Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, a obavještenje o nabavci poslano i objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 06.10.2017.godine, broj: 5749-7-1-7/17.

Komisija za javnu nabavku je blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu pristiglih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kome je utvrđeno slijedeće: da je ukupan broj pristigli ponuda dvije (2), da su blagovremeno zaprimljene dvije (2) ponude, da je broj prihvatljivih ponuda jedna (1) i da je broj nepotpunih ponuda jedna (1). Ponuda „Harmeli“ d.o.o. Banovići iznosi 2.670,00 KM bez PDV-a, a ponuda „Liki“ d.o.o iz Tešnja nije dostavila ovjerene izjave ponuđača u skladu sa važećim Zakonom o javnim nabavkama BIH.

Ova odluka će se objaviti na web stranici Suda https://ossud-kotorvaros.pravosudje.ba istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pismenoj formi, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema, na način definisan članom 99. Zakona o javnim nabavkama.

      Predsjednik suda
Zdenka Gajanin


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh