Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Kotor Varoši

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - kancelarijski materijal

05.02.2018.

OSNOVNI SUD KOTOR VAROŠ
BROJ: 073-0-Su-18-000-005
Dana, 05.02.2017. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“ broj: 39/14) i člana 48. Zakona o sudovima RS („Službeni glasnik RS“ broj: 37/12) predsjednik Osnovnog suda u Kotor Varošu, donosi

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Ugovor za nabavku kancelarijskog materijala Osnovnom sudu u Kotor Varošu, dodjeljuje se  firmi „PlanPlus“ d.o.o. Zenica, za ponuđenu cijenu u iznosu od 3.129,60 KM bez PDV-a, u skladu sa preporukom Komisije za izbor najpovoljnije ponude, a na temelju kriterija najniže cijene

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama

O b r a z l o ž e nj e

Postupak predmetne javne nabavke pokrenut je odlukom o pokretanju postupka broj: 073-0-Su-18-000-005 od 03.01.2018.godine. Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, a obavještenje o nabavci poslano i objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 04.01.2018.godine, broj: 5749-7-1-2/18.

Komisija za javnu nabavku je blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu pristiglih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kome je utvrđeno slijedeće: da je ukupan broj pristigli ponuda četiri (4) da je blagovremeno zaprimljene četiri (4) ponude, da je broj prihvatljivih ponuda četiri (4) i da je broj neprihvatljivih ponuda nula (0). Ponuda „Primaprom“ d.o.o. Banja Luka iznosi 3.952,00 KM bez PDV-a, ponuda „Grafokomerc“ d.o.o. Banja Luka iznosi 3.296,90 KM bez PDV-a, ponuda „Zavod za udžbenike i nastavna sredstva“ ad Istočno Novo Sarajevo iznosi  4.069,10 KM bez PDV-a, a ponuda „Plan Plus“ doo Zenica iznos od 3.129,60 KM bez PDV-a


Ova odluka će se objaviti na web stranici Suda https://ossud-kotorvaros.pravosudje.ba  istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pismenoj formi, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema, na način definisan članom 99. Zakona o javnim nabavkama.

    
Predsjednik suda
Zdenka Gajanin


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh