Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Kotor Varoši

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - ugalj

28.09.2018.

OSNOVNI SUD KOTOR VAROŠ
BROJ: 073-0-SU-18-000184
Dana, 28.09.2018. godine

Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BIH“ broj: 39/14) i člana 48. Zakona o sudovima RS („Službeni glasnik RS“ broj: 37/12) predsjednik Osnovnog suda u Kotor Varošu, donosi

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Ugovor za nabavku Ogreva – uglja za grejnu sezonu 2018/2019 godine Osnovnom sudu u Kotor Varošu, dodjeljuje se  firmi „Liki“ d.o.o. Tešanj, za ponuđenu cijenu u iznosu od 170,00 KM bez PDV-a, u skladu sa preporukom Komisije za izbor najpovoljnije ponude, a na temelju kriterija najniže cijene.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e nj e

Postupak predmetne javne nabavke pokrenut je odlukom o pokretanju postupka broj: 073-0-SU-18-000184 od 11.09.2018. godine. Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, a obavještenje o nabavci poslano i objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 19.09.2018. godine, broj: 749-7-1-5-3-5/18.

Komisija za javnu nabavku je blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu pristiglih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kome je utvrđeno slijedeće: da je ukupan broj pristiglih ponuda dvije (2), da su blagovremeno zaprimljene dvije (2) ponude, da je broj prihvatljivih ponuda jedna (1). Ponuda „Harmeli“ d.o.o. Banovići iznosi 200,00 KM po toni bez PDV-a, a ponuda „Liki“ d.o.o. iz Tešnja iznosi 170,00 KM po toni bez PDV-a.

Ova odluka će se objaviti na web stranici Suda http://ossud-kotorvaros.pravosudje.ba/ istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu, u pismenoj formi, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema, na način definisan članom 99. Zakona o javnim nabavkama.

      
Predsjednik suda
Zdenka Gajanin


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh