• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Kotor Varoši

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - gorivo

  23.08.2022.

  OSNOVNI SUD U KOTOR VAROŠU

  BROJ: 073-0-Su-22-000 101

  Dana: 22.08.2022. godine

   

  Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) i člana 48. Zakona o sudovima RS („Službeni glasnik RS“ broj: 37/12) predsjednik Osnovnog suda u Kotor Varošu, donosi:

   

  O D L U K U

  o izboru najpovoljnijeg ponuđača

   

  Član 1.


  Ugovor za nabavku goriva u Osnovnom sudu u Kotor Varošu za 2022. godinu dodjeljuje se „Nestro Petrol“ a.d.  Banja Luka, za ponuđenu cijenu od 4,622 KM bez PDV-a ukupna cijena za sve stavke u skladu sa preporukom Komisije za izbor najpovoljnije ponude, a na temelju kriterija najniže cijene.


  Član 2.


  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke , shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.


  O b r a z l o ž e nj e


  Postupak predmetne javne nabavke pokrenut je odlukom o pokretanju postupka broj: 073-0-Su-22-000 101 od 05.07.2022. godine. Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, a obavještenje o nabavci poslano i objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 15.07.2022. godine, broj 5749-7-1-2-3-2/22.


  Komisija za javnu nabavku je dana 16.08.2021. godine blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu pristiglih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kome je utvrđeno sledeće: da je ukupan broj pristiglih ponuda jedna (1), da je blagovremeno zaprimljena (1) ponuda, da je broj prihvatljivih ponuda je jedna (1). Ponuda Nestro Petrol ad Banja Luka iznosi 4,622 KM bez PDV-a.


  E-aukcija nije provedena pošto je zaprimljena jedna ponuda.

  Ova odluka će se objaviti na web stranici Suda http://ossud-kotorvaros.pravosudje.ba/ istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) zakona o javnim nabavkama.

   

  POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu,u pismenoj formi, najkasnije u roku od 5(pet) dana od dana prijeme, na način definisan članom 99. Zakona o javnim nabavkama.

   

                                                                                                       Predsjednica suda

                                                                                                          Zdenka Gajanin

  Prikazana vijest je na:
  11 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - gorivo

  23.08.2022.

  OSNOVNI SUD U KOTOR VAROŠU

  BROJ: 073-0-Su-22-000 101

  Dana: 22.08.2022. godine

   

  Na osnovu člana 64. stav (1) tačka (b) i člana 70. stav (1), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) i člana 48. Zakona o sudovima RS („Službeni glasnik RS“ broj: 37/12) predsjednik Osnovnog suda u Kotor Varošu, donosi:

   

  O D L U K U

  o izboru najpovoljnijeg ponuđača

   

  Član 1.


  Ugovor za nabavku goriva u Osnovnom sudu u Kotor Varošu za 2022. godinu dodjeljuje se „Nestro Petrol“ a.d.  Banja Luka, za ponuđenu cijenu od 4,622 KM bez PDV-a ukupna cijena za sve stavke u skladu sa preporukom Komisije za izbor najpovoljnije ponude, a na temelju kriterija najniže cijene.


  Član 2.


  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke , shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.


  O b r a z l o ž e nj e


  Postupak predmetne javne nabavke pokrenut je odlukom o pokretanju postupka broj: 073-0-Su-22-000 101 od 05.07.2022. godine. Javna nabavka je provedena putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, a obavještenje o nabavci poslano i objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 15.07.2022. godine, broj 5749-7-1-2-3-2/22.


  Komisija za javnu nabavku je dana 16.08.2021. godine blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu pristiglih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kome je utvrđeno sledeće: da je ukupan broj pristiglih ponuda jedna (1), da je blagovremeno zaprimljena (1) ponuda, da je broj prihvatljivih ponuda je jedna (1). Ponuda Nestro Petrol ad Banja Luka iznosi 4,622 KM bez PDV-a.


  E-aukcija nije provedena pošto je zaprimljena jedna ponuda.

  Ova odluka će se objaviti na web stranici Suda http://ossud-kotorvaros.pravosudje.ba/ istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je učestvovao u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) zakona o javnim nabavkama.

   

  POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba ugovornom organu,u pismenoj formi, najkasnije u roku od 5(pet) dana od dana prijeme, na način definisan članom 99. Zakona o javnim nabavkama.

   

                                                                                                       Predsjednica suda

                                                                                                          Zdenka Gajanin